TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Tài liệu Họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại: 20221209 Tài liệu DHDCD MTG 30.12.2022