GIẤY MỜI DỰ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng gửi quý cổ đông giấy mời tham dự cuộc họp HĐQT Công ty, lúc 15 giờ- ngày 24/10/2023. Chi tiết vui lòng xem tại:

DOC171023- thư mời họp HDQT MTgas ngày 24.10.2023