CÔNG BỐ THƯ MỜI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG MT GAS NGÀY 14/08/2023

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Thư mời và Chương trình họp Đại Hội đồn Cổ đông bất thường, ngày 14/08/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại:

Thư mời-chương trình họp ĐHĐCĐBT MTG