CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CTCP MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Thư ký kiêm Người Quản trị Công ty đối với ông Ngô Mạnh Hùng.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.07.24 QĐ 14D- BN người quản trị công ty MTG -Mr Hùng