CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm ông Trương Hữu Phước làm Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.10.01 CBTT-NQ18 MN-BN chủ tịch HDQT MTgas-Mr Phước-ks 2023.10.01 TB thay đổi chủ tịch HDQT MTgas-Mr Phước-ks

2023.10.01 CBTT-NQ18 MN-BN chủ tịch HDQT MTgas-Mr Phước-2