CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
Chi tiết vui lòng xem tại: 20230228 QĐ Bầu chủ tịch HĐQT MTG- Mr Phước