CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại: 20230301 QĐ MN-BN Tổng giám đốc MT Gas- Mr Dung