CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Anh Tú.

Chi tiết vui lòng xem tại: 2022.12.08 MTG- QĐ HDQT MT Gas – Bổ nhiệm P. TGĐ MTG- Mr.Tú