CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT  đối với ông Trương Hữu Phước.

Chi tiết vui lòng xem tại: 20230104 QĐ HDQT – Bầu chủ tịch HDQT MTG – Mr Phước