CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố quyết định của HĐQR v/v bổ nhiệm ông Trương Công Khanh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Sản xuất.

Chi tiết vui lòng xem tại: 2023.04.04 MTG BB-HDQT – Bổ nhiệm Mr. Khanh_P.TGĐ SX- FN