CÔNG BỐ CÔNG VĂN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.12.26 CBTT Công văn UBCKNN phát hành cổ phiếu riêng lẻ MTGas-ks