CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 VÀ NGÀY TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết vui lòng xem tại: 2023.06.29 NQ12-HĐQT MTG-ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ Bất thường […]