THÔNG BÁO V/V SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông v/v sửa đổi điều lệ Công ty. Chi tiết vui lòng xem tại: 20240228 – MTG – CBTT Điều lệ công ty MT Gas sửa đổi-ks