CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT CTCP MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trương Hữu Phước, và bầu ông Trần Minh Loan giữ chức vụ này. Chi tiết vui lòng xem tại: 2023.07.24 QĐ 14A- Miễn nhiệm chủ tich HĐQT MTG- Mr Phước […]