BÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VỚI CÔNG TY CPA VIỆT NAM CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v ký hợp đồng kiểm toán với Công ty CPA Việt Nam cho năm tài chính 2023.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2023.07.24 CBTT33- Hợp đồng kiểm toán năm 2023 cty CPA-MT Gas