Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty CP MTGas xin Thông báo  về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết: tại đây