THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem tại:

20240402-NQ 07 MTG-NQHDQT nội dung ĐHĐCĐ TN 2024-ks1