THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 30/12/2022.

Chi tiết vui lòng xem tại: 20221209 QĐ HDQT ngày tổ chức DHDCD MTG 30.12.2022