THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG MT GAS 2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông ngày cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2024.

Chi tiết vui lòng xem tại:

CBTT ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ TN 2024- MTGas-ks