THÔNG BÁO GIAO DỊCH CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý cổ đông giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết vui lòng xem tại:

CBTT ve GD cua ONG TRUONG HUU PHUOC – CT HDQT MTG