Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty MT Gas

  1. Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc  Công ty CP MT Gas -> tại đây
  2. Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP MT Gas -> tại đây