Ông Vũ Minh Trí – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông

  • Cổ đông lớn : Vũ Minh Trí, từ 5,1% lên 7,0% từ ngày 02/01/2020.
  • File báo cáo thông tin đính kèm tại đây