Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo Tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Công ty CP MT GAS xin công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Chi tiết đính kèm tại đây.