CÔNG BỐ VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố đến quý Cổ đông Văn bản của UBCK Nhà nước về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thời gian qua.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2024.02.19 CBTT VB 1009 UBCK NN- báo cáo kết quả chào bán CK MTG-ks