CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐPT V/V KẾ HOẠCH CHÀO BÁN & PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v Kế hoạch chào bán và phương án sử dụng vốn.

Chi tiết vui lòng xem tại: 2023.1.18 Cong bố thông tin NQ HDQT- MTG- phát hành vốn