CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo Thông tin điều chỉnh “Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022”, diễn ra vào ngày 30/12/2022.

Chi tiết vui lòng xem tại: 2023.01.18 TB-Điều chỉnh NQ-BB ĐHĐCĐ BT MTG 30.12.2022-fn