Công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐ CĐ bất thường năm 2022

Công ty CP MTGas trân trọng công bố thông tin Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Chi tiết đính kèm tại đây:

2022.10.10 Công bố TT ngày chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ BT 2022- MTG