CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT V/V CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Quyết định của HĐQT v/v chốt ngày đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày công bố: 13/01/2023.

Chi tiết vui lòng xem tại: 20230113 QĐ HDQT Ngày chốt cổ đông dự DHDCD TN 2023 MTG- ĐD