CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bốNghị quyết và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Chi tiết vui lòng xem tại: Nghị quyết – Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2023 MT Gas