CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến quý Cổ đông Nghị quyết 03/2024/HĐQT.NQ-MTG về kết quả chào bán của cổ phiếu riêng lẻ.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2024.02.02 CBTT NQ 03 HDQT MTG Báo cáo kêt quả chào bán CP MTG-ks