CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT 04/2024/NQ/HĐQT-MTG NGÀY 20/02/2024

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố đến quý Cổ đông Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua sửa đổi điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.

Chi tiết vui lòng xem tại:

2024.02.20 CBTT 2002 NQ 04-sửa đổi điểu lệ-giấy CNDKDN-ks