CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần MT Gas trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây:
1. Biên bản-Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty MT Gas 2022:

20221230 Bien bản – nghi quyet ĐHĐCĐ BT MT Gas