Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2020 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2020 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP MT Gas xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây