Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2022 MT Gas

Công ty CP MT GAS xin trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022 MT Gas bao gồm: Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022-MT Gas MTG_Dự thảo Điều lệ 2022

Thư mời và Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022

Công ty CP MT GAS xin trân trọng công bố Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết đính kèm tại đây: Thư mời-Chương trình họp Đại hội MTG 2022-web