Ý Kiến Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần MTGAS Về Việc IMG Chào Mua Công Khai Cổ Phiếu Của MTG

Ý Kiến Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần MTGAS Về Việc IMG Chào Mua Công Khai Cổ Phiếu Của MTG

Căn cứ vào hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu MTG ngày 09/10/2012 của công ty Cổ Phần Đầu Tư IMG, Công ty Cổ Phần MTGAS thông báo đến quý cổ đông như sau: HĐQT công ty Cổ Phần MTGAS chấp thuận cho công ty Cổ Phần Đầu Tư IMG được phép chào mua […]