Thư mời và Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022

Công ty CP MT GAS xin trân trọng công bố Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết đính kèm tại đây: Thư mời-Chương trình họp Đại hội MTG 2022-web

Báo cáo Thường niên năm 2021

Công ty CP MT GAS xin trân trọng công bố Báo cáo Thường niên năm 2021. Chi tiết đính kèm tại đây: 2022.04.15 Báo cáo thường niên 2021-MT Gas (Ks)