Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Công ty CP MTGas xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Chi tiết: tại đây