Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Tạ Mỹ Bách

C_Ta_My_Bach