Cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 (28/01/2016)

 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015


 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (11/11/2015)

 Ông Vũ Đại Bách, tổng giám đốc Công ty CP MT Gas đã giao dịch thành công. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 600,000 cp (tỷ lệ 5%)và trở thành cổ đông lớn của công ty CP MT Gas vào ngày 10/11/2015.